راه های ارتبــاطی با مـا

تلفن    : ۵۳۵۱۰۸۴۲ – ۰۶۱
فکس   : ۵۳۵۱۱۸۸۷ – ۰۶۱

پست الکترونیک : info [ @ ] negaranco,.ir

نشانی دفتر مرکزی :
اســتان خوزستان ، خرمشــهر ، خیابان اردیبهشت ، نبش بن بست رمضان ، ساختمان نگاران ، پلاک ۸۰/۱

لطفا صبر کنید

نقشــه محل دفتــر مرکــزی

برخی از مشتریان