قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی وب موسسه TC به نگاران مهر واگذار گردید.

قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی وب موسسه TC آبادان مرکز اجتماع درمان مدار اروند به نگاران مهر واگذار گردید.
طی این قرارداد مقرر گردید طراحی سایت این موسسه بر اساس آخرین تکنولوژی طراحی سایت و بهینه سازی وب توسط نگاران مهر طی فازهای عملیاتی زیر به زبان فارسی تکمیل گردد.
فازهای اجرایی قرارداد فوق عبارتند از:


برخی از مشتریان