رســانه های دیجیتال

“کلیک‌هایتان، راه کشف اعتبارمان است!”

هدف از رسانه دیجیتال به منظور دیده شدن محصول و خدمات مشتری است که امروزه سهم زیادی از تبلیغات را برای خود به دست آورده است.

رسانه دیجیتال پلتفرمی است که با استفاده از تکنولوژی و فناوری و ابزار های دیجیتالی، به صورت آنلاین و یا حتی به صورت آفلاین بازاریابی کرده و خدمات و کالا هایی را عرضه می کند.

فرقی به بزرگی و کوچکی کسب و کارتان ندارد و اینکه چه نوع محصولی دارید و در کجا زندگی می کنید با گسترش اینترنت و وسعت گرفتن در زندگی همه مردم شما می توانید از این راه به فروش محصول خود مطمین باشید.

برای ایجاد یک بستر جهت تبلیغ کالا و خدمات خود باید با متخصص در این زمینه مشورت و همکاری داشته باشید.

“نگاران مهر” با تیمی خلاق و حرفه ای از سال ۱۳۸۸ توانسته اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد که بطور موفق محصول و کالای مشتری را با راه اندازی یک بستر استراتژیک و مناسب در کوتاه ترین زمان و بهترین روش به مخاطبان معرفی کند.

واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ “نگاران مهر” ﺑﺎ همکاری ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪهای شرکت ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻤﭙﯿﻦ و اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب بهینه ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ واﺣﺪ در “نگاران مهر” ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

  • ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن سایت‌های برتر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ هدف
  • اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت رﭘﺮﺗﺎژ آگهی و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ (PR)
  • ﻣﺬاﮐﺮه و ﺧﺮﯾﺪ آگهی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ
  • هماهنگیو ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درج آگهی در رسانه‌های دیجیتال اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

 

 

 

برخی از مشتریان